Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, δηλαδή ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή όπως αποκαλείται στην Αγγλική Γλώσσα General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation (GDPR) , ρυθμίζει την επεξεργασία από Άτομο, Εταιρεία ή Οργανισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν άτομα στην ΕΕ και αποτελεί το νέο ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στα κράτη – μέλη της ΕΕ. Τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2016 και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018.

Η εφαρμογή του είναι άμεση, ενιαία και δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη του σε όλα τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. από τις 25 Μάϊου 2018 και αντικαθιστά την παλαιότερη Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως όλοι οι Κανονισμοί της Ε.Ε. έχει απευθείας εφαρμογή στα κράτη μέλη της ΕΕ χωρίς να απαιτείται εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή του. Είναι ιδιάζουσας σημασίας να αναφερθούμε στο ότι η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Ενότητες