Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς και έχοντας πάντα ως αποκλειστικό στόχο των παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, είναι προσβάσιμα στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, οι οποίοι αφενός επεξεργάζονται ΔΠΧ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και μόνο εντός των ορίων σχετικής εντολής που τους έχει δοθεί από την εταιρεία και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που η εταιρεία έχει θέσει και αφετέρου έχουν δεσμευθεί με ρήτρες διασφάλισης του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων που επεξεργάζονται.

Παράλληλα επειδή η εταιρεία μας θεωρεί την σωστή εκπαίδευση του προσωπικού κρίσιμη για την προστασία και τη διαφύλαξη της ασφάλειας των ΔΠΧ, έχει φροντίσει ώστε το προσωπικό να έχει εκπαιδευτεί και ευαισθητοποιηθεί σε θέματα προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας , ώστε :

• να είναι ενήμερο για την υποχρέωση της εταιρείας να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR),
• να είναι ενήμερο και να έχει εξοικειωθεί με όλες τις έννοιες και τις απαιτήσεις του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ,
• να είναι γνώστης της Πολιτικής Προστασίας της εταιρείας,
• να αποδέχεται και να εφαρμόζει τις πολιτικές/διαδικασίες που η εταιρεία έχει υιοθετήσει στα πλαίσια της συμμόρφωσής της με τον GDPR ,
• να καταλαβαίνει το ρόλο και τις ευθύνες που έχει από τη θέση εργασίας που κατέχει σχετικά με τη συμμόρφωση με τον GDPR,
• να γνωρίζει λεπτομερώς τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων που αφορούν προσωπικά δεδομένα ,
• να είναι σε θέση να αναγνωρίζει άμεσα τις απειλές και τις παραβιάσεις και να προλαμβάνει τους κινδύνους κάνοντας χρήση των απαραίτητων μέτρων που έχει θέσει στη διάθεσή του η εταιρεία, έχοντας συνειδητοποιήσει τις επιπτώσεις που υπάρχουν σε περίπτωση παραβίασης

Να σημειωθεί ότι η εκπαίδευση του προσωπικού αρχίζει κατά την πρόσληψη του κάθε εργαζόμενου ή κατά την με οποιονδήποτε τρόπο έναρξη της μεταξύ αυτού και της Εταιρείας εργασιακής σχέσης/συνεργασίας, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης/συνεργασίας, η Εταιρεία φροντίζει και για την τακτική επιμόρφωση / επανεκπαίδευση όλου του προσωπικού.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον στο αρμόδιο Υπουργείο ή στην Αναθέτουσα Αρχή, στις αρμόδιες υπηρεσίες , αρμόδιους δημόσιους Φορείς άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές (φορολογικές , ασφαλιστικές, εργατικού και κοινωνικού δικαίου ) στα πλαίσια συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση της εταιρείας μας όπως αυτή απορρέει από την κείμενη νομοθεσία ή επίσης ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εξωτερικούς μας συνεργάτες, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των δραστηριοτήτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, οι οποίοι αφενός δεσμεύονται με τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας κατά την επεξεργασία τους και κάνουν χρήση των δεδομένων μόνο υπό τους όρους και προϋποθέσεις που η εταιρεία τους έχει θέσει και αφετέρου δεσμεύονται να μην επεξεργάζονται τα ΔΠΧ για άλλους σκοπούς πλην αυτών που ρητά προσδιορίζονται από την εταιρεία μας και να υιοθετούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει των απαιτήσεων του ΓΚΠΔ.

Επίσης ΔΠΧ ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε σε Δικαστικές , εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές , υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας , διαφυλλάσσοντας την εύρυθμη λειτουργία μας πάντοτε με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των Υποκειμένων των ΔΠΧ, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, ή αξιόποινων πράξεων , για θεμελίωση, άσκηση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση και αντίκρουση νομικών αξιώσεων.

Ενότητες