Το CONSUL Εκπαιδευτικό Κέντρο A.E. αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στο ιδιωτικό απόρρητο , στην προστασία και στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται, τηρώντας και συμμορφούμενο διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το σύνολο του CONSUL Εκπαιδευτικό Κέντρο A.E. του ανθρώπινου δυναμικού, της διοίκησης και των συνεργατών δεσμεύεται για την τήρηση της εν λόγω πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η ακόλουθη Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, όπως ενδεικτικά σε Πελάτες, Προμηθευτές και Εργαζόμενους, τα οποία από την στιγμή που κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την εταιρεία μας ή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, συνεπάγεται ότι αυτόματα αποδέχονται και την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις τυχόν επικαιροποιήσεις / ενημερώσεις της και έχει ως σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.

Εφόσον λοιπόν έχετε οποιαδήποτε συναλλαγή με την εταιρεία μας ή επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας , σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για να είστε ενήμεροι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ενότητες