Το CONSUL Εκπαιδευτικό Κέντρο A.E. , ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και συγκεκριμένα στην πράξη αυτό σημαίνει:

Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια της επεξεργασίας των δεδομένων: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
Περιορισμός του σκοπού επεξεργασίας: Τα δεδομένα συλλέγονται και τίθενται για επεξεργασία για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
Ελαχιστοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Ακρίβεια των δεδομένων: Τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε καταβάλλουμε προσπάθεια να είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται, παρέχοντας στα υποκείμενα, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης.
Περιορισμός της περιόδου διατήρησης των δεδομένων : Τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα και Διαθεσιμότητα : Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία αλλοίωση ή μεταβολή, απώλεια, καταστροφή ή φθορά, κάνοντας χρήση όλων των κατάλληλων τεχνικών , οργανωτικών και μέτρων φυσικής ασφάλειας , από τον σχεδιασμό και εξ’ ορισμού, σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Όλα τα μέτρα ελέγχονται, αξιολογούνται και αναθεωρούνται/βελτιώνονται τακτικά και ανάλογα μέτρα απαιτούμε να εφαρμόζουν και όλα τα τρίτα μέρη ή αποδέκτες επεξεργασίας των δεδομένων.
Λογοδοσία του Υπευθύνου Επεξεργασίας : Το CONSUL Εκπαιδευτικό Κέντρο A.E. , ως «υπεύθυνος επεξεργασίας», φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδεικνύει διαρκώς και καθολοκληρίαν τη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ενότητες