Η εταιρεία μας, για τον πρωταρχικό σκοπό της λειτουργίας της που δεν είναι άλλος από την παροχή των υπηρεσιών της για εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα κατάρτισης, υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων, προβαίνει στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, χωρίς να προβαίνει σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία για τη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ και δεν προβαίνουμε σε απευθείας εμπορική προώθηση των υπηρεσιών μας.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία μας είναι τα εντελώς απαραίτητα για την ικανοποίηση των σκοπών επεξεργασίας και έχουν ως εξής :

Α) Για τον εργαζόμενο της εταιρείας μας

κατά την πρόσληψη του εργαζόμενου συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμό λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, επιπλέον πιστοποιητικά γνώσης, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Κατά την διάρκεια της εργασιακής σχέσης της Εταιρείας με τον εργαζόμενο, συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε τυχόν αναρρωτικές άδειες, αρχεία που αποδεικνύουν αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου που έχει επίδραση στη μισθοδοσία του, βεβαιώσεις επιμόρφωσης, στα πλαίσια συνεργασίας και για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας ο εργαζόμενος είναι συμβαλλόμενο μέρος, συμμορφωμένοι πάντοτε με την κείμενη Νομοθεσία (εργατικό – ασφαλιστικο δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, προστασία και διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων).

Β) Για τον επιχειρηματικό πελάτη: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία, το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο και email επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, ανάλογα με τον τομέα της συμβουλευτικής υποστήριξης, συλλέγονται δεδομένα για τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.
Γ) Για τον υποψήφιο πελάτη σε προγράμματα κατάρτισης για τα οποία δεν υπάρχει επιδότηση συμμετοχής: συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, τη διεύθυνσή, τα στοιχεία επικοινωνίας και το email. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και εφόσον υπάρχει σχετική νομοθετική απαίτηση, θα συλλέξουμε τον ΑΔΤ, δίπλωμα οδήγησης και αντίγραφο πτυχίου.

Δ). Για τον ανήλικο/-η ηλικίας κάτω των 16 ετών (κατόπιν συμφωνίας με τον έχοντα τη γονική μέριμνα/κηδεμονία) ως πελάτη σε εκπαιδευτικά προγράμματα για τα οποία δεν υπάρχει επιδότηση συμμετοχής: συλλέγουμε και αποθηκεύουμε όσον αφορά τον ανήλικο μαθητή/-τρια: το ονοματεπώνυμό του , την τάξη που φοιτά ή την ηλικία και όσον αφορά τον γονέα γονέα/κηδεμόνα που έχει τη γονική μέριμνα : το ονοματεπώνυμό του, το όνομα πατρός, τα στοιχεία επικοινωνίας και το email του καθώς και προκειμένου για την καταβολή των διδάκτρων και την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων ζητούνται και αποθηκεύονται δεδομένα του οικονομικά υπόχρεου γονέα/κηδεμόνα: το ΑΦΜ, η Δ.Ο.Υ και η διεύθυνση.

Ε) Για τον υποψήφιο πελάτη σε προγράμματα επιδοτούμενης ή συγχρηματοδοτούμενης κατάρτισης: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που η εκάστοτε προκήρυξη ή εγκύκλιος απαιτεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΙΚΑ, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο, email. Για τα προγράμματα ανέργων και εργαζομένων, ανάλογα με την προκήρυξη , μπορεί να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία που σχετίζονται με εισοδηματικά κριτήρια, επίπεδο μόρφωσης, οικογενειακή κατάσταση , εργασιακή εμπειρία, επίπεδο εκπαίδευσης, γνώση ξένων γλωσσών και άλλα. 
ΣΤ). Για τον προμηθευτή προϊόντων ή υπηρεσιών: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
Ζ). Για τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας: συλλέγουμε και αποθηκεύουμε αυτόματα την διεύθυνση ΙΡ, στοιχεία για το χρόνο εισόδου και την ονομασία του φυλλομετρητή, ενώ στην περίπτωση αποστολής μηνύματος, μέσω της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε επιπλέον το ονοματεπώνυμο, το email και το τηλέφωνο επικοινωνίας. 
Η). Για οποιονδήποτε συμπληρώνει φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας: συλλέγουμε και αποθηκεύουμε επιπλέον το ονοματεπώνυμο, το e mail και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στην περίπτωση που ταυτόχρονα εκδηλώσει ενδιαφέρον για εγγραφή στο newsletter συλλέγουμε επιπλέον το Νομό κατοικίας και αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα με σκοπό την εξακρίβωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και της ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαγραφής ανά πάσα στιγμή. 
Θ). Για οποιονδήποτε εκδηλώσει ενδιαφέρον για εγγραφή στο newsletter μέσω της ιστοσελίδας μας: συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το email σας και το Νομό κατοικίας σας. Σε αυτή την περίπτωση, σας αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα με σκοπό την εξακρίβωση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και της ενημέρωσής σας για τη δυνατότητα διαγραφής ανά πάσα στιγμή. 

Να σημειώσουμε ότι στην πλειοψηφία τους τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, δεν υπάγονται στην κατηγορία των ειδικής κατηγορίας προσωπικών δεδομένων, ενώ κατ’ εξαίρεση ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως εθνοτικής καταγωγής και υγείας ενδεχομένως να απαιτηθούν για την εφαρμογή του εργατικού δικαίου, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας. Ειδικά όσον αφορά τα δεδομένα υγείας, ενδέχεται να χρειαστεί να τα επεξεργαστούμε με σκοπό τη διαφύλαξη ιδιαίτερα ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου και μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιηθούν σε τρίτους (φυσικό πρόσωπο- επαγγελματία υγείας ή δομή παροχής υπηρεσιών υγείας) χωρίς ενημέρωση του Υποκειμένου των δεδομένων, με σκοπό την παροχή ιατρικής φροντίδας. 

Σημειώνεται επιπλέον, ότι σε περίπτωση που προκήρυξη/εγκύκλιος επιδοτούμενου ή συγχρηματοδοτούμενου έργου κατάρτισης επιβάλλει την κοινοποίηση στοιχείων υγείας (ποσοστό αναπηρίας) για την μοριοδότηση Υποκειμένων δεδομένων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα, θα ζητηθούν και αυτά, κατόπιν ενημέρωσης.

Ενότητες