Το CONSUL Εκπαιδευτικό Κέντρο A.E. που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας, Τ.Κ 27131, ΑΦΜ 090160631, Δ.Ο.Υ. Πύργου, όπως νομίμως εκπροσωπείται (στο εξής η «Εταιρεία»), ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που έχει τεθεί σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», σας παρέχει με το παρόν αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ).

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας, ως «Υπεύθυνο Επεξεργασίας», στην ακόλουθη διεύθυνση: Μπελούση 7, Πύργος, τηλ. 2621037361, ή e-mail: info@consul.gr, με τον υπεύθυνο επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων, κύριο Κονδύλη Νικόλαο.

Ενότητες