Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στις Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR) - Εξειδικευμένη Κατάρτιση

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Συμμόρφωσης στις Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR) - Εξειδικευμένη Κατάρτιση

Το GDPR (General Data Protection Regulation) είναι ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων τα τελευταία 20 χρόνια. Η εφαρμογή του είναι άμεση, ενιαία και δεσμευτική σε όλα τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. από τις 25 Μάϊου 2018 χωρίς την προϋπόθεση κρατικής νομοθεσίας. Έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε μεμονωμένα άτομα να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και επιβάλλει νέες υποχρεώσεις σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που συλλέγουν, διαχειρίζονται ή αναλύουν τέτοιου είδους δεδομένα. Αποσκοπεί στην εναρμόνιση των κρατικών νομοθεσιών με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, στην προστασία και ενδυνάμωση του ιδιωτικού απορρήτου και στην αναμόρφωση του τρόπου προσέγγισης αυτού του απόρρητου από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τους πολίτες της Ε.Ε..

Εφόσον μία Επιχείρηση ή Οργανισμός επεξεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα, επιβάλλεται να συμμορφωθεί άμεσα με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. 

Κυριότερες αλλαγές με το Νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

• Ενισχύεται η έννοια της Ασφάλειας της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας
• Απαιτείται Συγκατάθεση από το φυσικό πρόσωπο προκειμένου για τη νομιμότητα της επεξεργασία των δεδομένων του
• Ενισχύονται και αυξάνονται τα Δικαιώματα του φυσικού προσώπου των Δεδομένων
• Τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν :

  ✓ δικαίωμα Πρόσβασης στα  δεδομένά τους
  ✓ δικαίωμα Διαγραφής των δεδομένων τους και
  ✓ δικαίωμα Φορητότητας των δεδομένων τους , κατόπιν εντολής τους

• Privacy by design: Επιβάλλεται η προστασία δεδομένων από το σχεδιασμό της κάθε υπηρεσίας
• Λογοδοσία και διαφάνεια : Πρέπει διαρκώς να μπορεί να αποδειχθεί η συμμόρφωση της επιχείρησης στον Κανονισμό
• Ορίζονται μεγάλες Ποινές από τη μη συμμόρφωση στο νέο Κανονισμό Προστασία Δεδομένων
• Θεσμοθετείται ο νέος ρόλος του «Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων», όπου απαιτείται

Επιχειρησιακά Οφέλη από το GDPR

• Ενίσχυση εμπιστοσύνης πελατών
• Διατήρηση της εικόνας και βελτίωση της φήμης της επιχείρησης
• Βελτίωση του ελέγχου των δεδομένων
• Βελτίωση της ασφάλειας των πληροφοριών
• Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Συνέπειες μη Συμμόρφωσης στο GDPR

• Εάν η παράβαση είναι απλώς πιθανή, μπορεί να εκδοθεί προειδοποίηση

• Εάν η παράβαση είναι διαπιστωμένη, ενδέχεται να επιβληθεί μεταξύ άλλων:

 ✓ Επίπληξη ή
 ✓ Προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της επεξεργασίας ή
 ✓ Πρόστιμο μέγιστου ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ ή ίσο με το 4 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CONSUL Α.Ε. έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο της Συμβουλευτικής και της Επαγγελματικής κατάρτισης και αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις αλλά και την υποχρέωσή του για την στήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, φρόντισε για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης λύσης για την ανάλυση, την υποστήριξη και τη διατήρηση της επιθυμητής συμμόρφωσης απέναντι στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων για τις επιχειρήσεις/οργανισμούς.

Στόχος του είναι η διασφάλιση της πορείας των επιχειρήσεων/οργανισμών στο μέλλον , η μικρότερη δυνατή επίδραση στη λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης/οργανισμού και κυρίως η βέλτιστη δυνατή σχέση κόστους – αποτελέσματος.

Οι υπηρεσίες που συγκεκριμένα προσφέρει είναι:

✓ Σύνταξη φακέλου συμμόρφωσης
✓ Εκπαίδευση στελεχών και εργαζομένων
✓ Πιστοποίηση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), εφόσον απαιτείται.

Πατήστε για να δείτε

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε για τη δική σας επιχείρηση σύμφωνα με το νέο κανονισμό.

Καλέστε μας ΑΜΕΣΑ για να σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Καταχωρήστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.
Με τη συμπλήρωση και αποστολή της Φόρμας στο CONSUL A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Το CONSUL A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το CONSUL A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης επιθυμεί να σας ενημερώνει για καινούργια επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του, μέσω της αποστολής ενημερώσεων (newsletter). Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να λαμβάνετε newsletter σχετικά με τα ανωτέρω από την εταιρεία μας. Είναι επίσης στη διακριτική ευχέρειά σας να άρετε την συγκατάθεσή σας, όποτε το επιθυμείτε.

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του CONSUL A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης.