User Avatar

Επιμόρφωση σχετικά με το θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ)

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Το CONSUL  A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης υλοποιεί προγράμματα Επιμόρφωσης σχετικά με το θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ).

Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου.

Η λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος των Δημοσίων ΙΕΚ στηρίζεται στις εξής βασικές αρχές:

  • Επιλογή και διαμόρφωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Τα προγράμματα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα στα πλαίσια ειδικοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας.
  • Επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία για την παροχή κατάρτισης υψηλής ποιότητας.
  • Φιλοξενία σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των δομών της τυπικής εκπαίδευσης με σκοπό την εξασφάλιση του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ολοκληρωμένη κατάρτιση των εκπαιδευόμενων.

Σε ποιους απευθύνεται

✓ Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής
✓ Σε εκπαιδευτικούς, μονίμους και ωρομίσθιους, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
✓ Σε Στελέχη της Διοίκησης στους τομείς της εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
✓ Σε φοιτητές – σπουδαστές, που τους ενδιαφέρει ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα αυτός των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.
✓ Σε όσους θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τον θεσμό των Δομών Δια Βίου Μάθησης
✓ Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
✓ Σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ενηλίκων

Θεματολογία / ενότητες προγράμματος

✓ Έννοιες, Φορείς και Θεσμικό Πλαίσιο
✓ Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση
✓ Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
✓ Σύνδεση με αγορά εργασίας
✓ Εκπαιδευτικό σύστημα
✓ Η χρηματοδότηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
✓ Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική
✓ Τάσεις και προοπτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
✓ Δυναμική Ομάδας- Διαχείριση ομάδων
✓ Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων-Αποτελεσματική Μάθηση
✓ Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην Επαγγελματική εκπαίδευση και Κατάρτιση
✓ Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων
✓ Η λειτουργία των Δομών Δια Βίου Μάθησης
✓ Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές

Στόχοι

Ο σκοπός του  προγράμματος  είναι η παροχή εξειδίκευσης σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, όπως σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιλογή και αποτελεσματική εφαρμογή τεχνικών ενεργητικής μάθησης, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, τρόπων επίτευξης ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων και την εν γένει επίτευξη των όρων του μαθησιακού συμβολαίου.

Οι εκπαιδευόμενοι , μετά την παρακολούθηση του προγράμματος:

✓ θα έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες  στο να συσχετίζουν το θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση και την αγορά εργασίας, να αναγνωρίζουν το θεσμό της μαθητείας και να εφαρμόζουν καλές πρακτικής άσκησης στην κατάρτιση.

✓  θα έχουν αναβαθμίσει τις γνώσεις τους  σε θέματα της φιλοσοφίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του εκπαιδευτικού συστήματος εν γένει, και ειδικότερα στο σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

✓ Θα έχουν αποκτήσει  ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξή τους στα μητρώα «επόπτη ποιοτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις», «εκπαιδευτών» και «συμβούλων σταδιοδρομίας» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις τους. 
✓ Θα έχουν αποκτήσει  ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)
✓ Θα έχουν  συμπληρώσει το βιογραφικό τους με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση. 

Μοριοδότηση

2 μόρια (μέγιστο) ως Διευθυντής ΔΙΕΚ
2 μόρια (μέγιστο), ως Υποδιευθυντής ΔΙΕΚ

2 μόρια (μέγιστο)) ως  Εκπαιδευτής  ΔΙΕΚ.

Λεπτομέρειες  προγράμματος

Τρόπος παρακολούθησης/μέθοδος υλοποίησης:

Το  πρόγραμμα διεξάγεται εξ ολοκλήρου Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη e-learning διδασκαλία) με παρακολούθηση από το σπίτι σε ημέρες και ώρες που ο καθένας θέλει.

Περιλαμβάνει:
✓ E-books,

✓ πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), 

✓ πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα),

✓ εργασίες-δραστηριότητες,

✓ βιβλιογραφία-δικτυογραφία 
✓ Συνεχή διαδικτυακή  επικοινωνία
✓ Επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση  δραστηριοτήτων και εργασιών

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

✓ Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
✓ Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης) 
✓ Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση εργασιών και test αυτοαξιολόγησης).Διάρκεια / Kόστος συμμετοχής: 

✓ 240 ευρώ* για τις 200 ώρες

✓ 380 ευρώ* για τις 400 ώρες

✓ 540 ευρώ* για τις 600 ώρες

✓ 700 ευρώ* για τις 800 ώρες

*με δυνατότητα έκπτωσης.

Πληροφορίες | Εγγραφές

Σχετικά με την εκπτωτική πολιτική καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες,  μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα των κατά τόπους γραφείων  της εταιρείας μας:

– Αθήνα: 2104919360

– Καλαμάτα: 2721025286

– Αγρίνιο: 2641551515

– Πύργος: 2621037361

– Άρτα: 2681026643

– Σπάρτη: 2731089185

– Κυπαρισσία: 2761062139

– Λεχαινά: 2623024114

– Λέρος: 2247022323

– Υπόλοιπες Περιοχές: 2155555500

Δυνατότητα συμμετοχής απ΄όλη την Ελλάδα.
Εφόσον ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα έλθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;


Θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας.

Το CONSUL A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το CONSUL A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης επιθυμεί να σας ενημερώνει για καινούργια επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του, μέσω της αποστολής ενημερώσεων (newsletter). Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να λαμβάνετε newsletter σχετικά με τα ανωτέρω από την εταιρεία μας. Είναι επίσης στη διακριτική ευχέρειά σας να άρετε την συγκατάθεσή σας, όποτε το επιθυμείτε.

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του CONSUL A.E. Kέντρο Δια Βίου Μάθησης.